Jona s.r.o.®

Kontakty
Ceník
English version

CK – Computer Kinesiology
Podrobnosti

   

CK – Computer Kinesiology (úvod)

   

Lázeňská péče

   

Odborná centra CK

   

Služby CyberBodyGuard

Úvod

V dnešní uspěchané doby žijeme způsobem života, který našemu zdraví neprospívá. Jsme vystaveni stresu v přímé i skryté podobě, žijeme ve znečištěném prostředí (smog, konzervované potraviny…), naše strava není v souladu s potřebami těla, zpravidla nemáme dostatek vhodného pohybu a dotýká se nás celá řada dalších tzv. “civilizačních faktorů”. To vše vede k rostoucímu počtu osob s různými “civilizačními neduhy” např. bolestmi zad nebo hlavy, únavou a napětím. Obtíže začínají poruchami funkcí. Ve fázi lehčí funkční poruchy se klasickým vyšetřením obvykle neodhalí příčina a léčba se zaměřuje na potlačení bolesti nebo dalších symptomů. Statistiky udávají, že v 85 % případů bolestí zad není po provedených pomocných vyšetřeních nalezena příčina potíží. Není-li porucha funkcí odstraněna, přechází po delší době trvání funkční onemocnění v poruchy struktur. Ty již pomocí vyšetřovacích metod (ultrazvuk, RTG, CT, MR…) odhalíme, ale většinou je obtížný návrat funkcí k normě.

CK Computer Kinesiology (computerová kineziologie, počítačová kineziologie) je název pro expertní a informační systém, který umožňuje zjišťovat a upravovat funkční poruchy pohybového systému. Pomocí CK je možné nemoci předcházet, tj. zachytit stádium, kdy jsou vytvořeny podmínky pro její vznik a rozvoj, ale nemoc sama se ještě neprojevuje. CK má výborné výsledky v oblasti prevence poruch funkcí a v terapii akutních i vleklých funkčních onemocnění. CK je vhodná jak pro lidi s nedostatkem vhodného pohybu tak pro sportovce, u kterých může pomoci jako prevence vážných úrazů.

Princip CK – Computer Kinesiology

Název CK – Computer Kinesiology již napovídá princip, na kterém je systém CK založen. Kineziologie je nauka o pohybu lidského těla a slovo computer naznačuje, že při vyhodnocování výsledků je využíván počítač. Jedná se o expertní a informační systém.

CK – Computer Kinesiology se zásadně liší od metody Kineziologie One Brain a od různých jiných “kineziologií”, jejichž propagátoři si vypůjčili název kineziologie.

CK – Computer Kinesiology – využívá znalostí z myoskeletální medicíny, ortopedie, neurologie a rehabilitační a fyzikální medicíny. Systém CK je výsledkem dlouhodobých výzkumů, klinických zkoušek a spolupráce lékařů a fyzioterapeutů s matematiky a informatiky.
CK vychází z poznatku, že všechny poruchy v organismu se projevují na pohybovém systému a zpětně je možno řadu z nich přes pohybový systém ovlivnit. Testováním a analýzou stavu a funkcí pohybového systému můžeme pomocí CK rychle zhodnotit celkový aktuální stav organismu, nalézt místa s nejvyšším výskytem reflexních reakcí, posoudit možné příčiny potíží a působením na pohybový systém tyto funkční poruchy reflexně ovlivnit. 

Znalost vzájemných vztahů umožňuje provést cíleně masáže, polohování, protahovací a dechové cvičení a další úkony pro ovlivnění potíží. Zpravidla dochází k velmi rychlému zlepšení celkového stavu. Při následných kontrolách umožňuje systém CK porovnávání nálezů pro upřesnění dalšího postupu.

V CK technika nenahrazuje práci terapeuta, ale umožňuje mu věnovat se detailněji a komplexněji zdravotním potížím a rychle nalézt jejich možné příčiny včetně vzájemných souvislostí. Následná terapie je účinná a adekvátní momentálnímu stavu klienta.

Popis CK – Computer Kinesiology

Computer Kinesiology je expertní a informační systém, který v sobě zahrnuje několik desítek specializovaných programů pro diagnostiku a terapii stranových nerovnováh a funkčních poruch pohybového systému. Jednotlivé programy expertního a informačního systému CK se liší především podle kvalifikace uživatele. Systém CK zahrnuje odborné úrovně pro lékaře, fyzioterapeuty, maséry a cvičitele. V systému CK je i část s názvem CBG – CyberBodyGuard, která je určena pro samostatné použití proškolenými klienty pro pravidelnou preventivní kontrolu zdravotního stavu a regulaci počínajících poruch funkcí. Spojení odborných částí systému CK s částí CBG je mohutným nástrojem kontroly stavu zdraví a regulace sebeozdravných procesů. Práce s CBG motivuje klienta ke změně životního stylu, poskytuje mu zpětnou vazbu o efektu provedených změn, optimalizuje individuální péči o jeho zdraví a umožňuje terapeutovi kontrolovat postup terapie na dálku a tak optimalizovat četnost návštěv v odborném centru. Odborné úrovně CK umožňují terapeutovi zhodnotit klientovy potíže a navrhnout adekvátní individuální terapii, případně doporučit doplňující vyšetření. Některé odborné úrovně jsou obohaceny o specializované programy pro poruchy funkcí a bolestí páteře v bederní oblasti ( low back pain), program pro dýchací systém (vhodný například pro chronické záněty průdušek a astma bronchiale) nebo programy pro gynekologické problematiky. V celém systému CK platí zásada, že vyšší odborná úroveň má vždy přístup k podrobnějším informacím než nižší odborné úrovně a vyšší odborné úrovně umožňují kontrolu nižších odborných úrovní (fyzioterapeut kontroluje práci maséra nebo cvičitele, lékař všechny).

Části CK – Computer Kinesiology

Systém CK má vždy nejméně tyto základní části :
  – archiv (databáze klientů)
  – testovací (diagnostickou) část
  – vyhodnocovací část (vyhodnocení vložených dat)
  – návrhovou část (návrh individuálně aktuálně doporučených léčebných úkonů)
  – optimalizační část (individuální terapie)

Archiv

Archiv obsahuje databázi klientů. Umožňuje zakládat, archivovat, třídit a zpracovávat archiv karet klientů. Karta klienta obsahuje základní údaje o klientovi, přehled archivovaných výsledků provedených testování (diagnostik) a provedených ošetření.

Testovací část (diagnostika)

V testovací (diagnostické) části jsou prováděny vyšetřovací postupy běžně používané v rehabilitaci, ortopedii a neurologii. Podle odborné úrovně terapeuta, který s programem pracuje, jsou nastaveny odpovídající vyšetřovací postupy. Využívá se testování omezení rozsahů pohybů, vyhledávání trigger points nebo porovnání svalového napětí u vybraných dvojic svalů.

Vyšetření probíhá převážně ve stoji (v posturální zátěži), aby se demaskovaly skryté stranové nerovnováhy v držení těla. Část CBG používá k testování omezení rozsahů pohybů speciální sestavu testovacích cviků. Jednotlivé testy jsou zobrazovány na obrazovce v daném pořadí. Terapeut provádí vždy celou standardní sestavu testů a vyšetřuje celé tělo, bez ohledu na obtíže klienta. Po zadání všech požadovaných hodnot do počítače provede program komplexní podrobnou analýzu s využitím reflexních vztahů orgánů a pohybového systému. Výsledek této analýzy je následně zobrazen graficky.

Vyhodnocovací část

Vyhodnocovací část zobrazuje výsledky analýzy provedených vyšetřovacích testů systémem CK. Přístup k jednotlivým funkcím vyhodnocovací části se liší podle odborné úrovně terapeuta. Výsledky jsou zobrazeny grafy s doprovodnými číselnými údaji.

Základní graf znázorňuje celkový součet (lze říci stupeň) nálezů poruch funkcí pohybového systému z pohledu biomechanického, hodnotí tedy především stranové rozdíly v napětí svalů a pohyblivosti kloubů. Za každou opakovaně provedenou diagnostiku v testovací části se zobrazí nový barevný sloupec. Výška sloupce a jeho barva je jednoduchým ukazatelem efektu léčby pomocí CK. Je-li terapie úspěšná, měla by se znázorněná míra nerovnováhy při další diagnostice zmenšovat. Ideální výsledek virtuálního zdravého stranově dobře vyváženého jedince je znázorněn sloupcem žluté barvy, zelené pásmo je pásmo normy populace, modré pásmo ukazuje na lehké funkční poruchy pohybového systému a červené pásmo vypovídá o výrazném nálezu poruch funkcí pohybového systému.

Graf nálezů v jednotlivých segmentech (korespondují s míšními segmenty dle neurofyziologie a myoskeletální medicíny a v systému CK pro ně používáme název pohybové segmenty) přehledně zobrazuje velikost nálezů pravé strany (jsou zobrazeny červenými úsečkami) a levé strany (modré úsečky). Kromě velikosti nálezu v pohybovém segmentu (zobrazeném délkou vodorovné úsečky) je na grafu velmi dobře vidět stranová asymetrie nálezů v segmentu i rozdíl velikosti nálezů v pohybových segmentech vertikálně (například pletenec ramenní, pletenec pánevní…). V jednom grafu jsou tak vidět „rizikové“ oblasti páteře i informace o funkci páteře jako celku.

Další graf zobrazuje svislými sloupci počty nálezů ve vertikálním směru, které odpovídají sřetězení funkčních poruch ve šlachosvalových řetězcích a korespondují s průběhem svalových meridiánů v reflexoterapii, např. s nimi pracují maséři provádějící shiatsu masáže nebo masáže dle Penzella. Na pravé straně grafu je zobrazena přehledná tabulka s číselnými hodnotami nálezů v jednotlivých řetězcích. Šlachosvalové řetězce pro pravou stranu těla jsou zobrazeny červenými sloupci, pro levou stranu modrými sloupci. Systém CK používá při výpočtu tohoto grafu známé vztahy popisované „ západní medicínou“ i „východní“ převážně čínskou medicínou. Cenné informace tak může z grafu vyčíst nejen masér shiatsu, ale každý terapeut znalý základů východní medicíny a především akupunktury.

Na tomto grafu jsou zobrazeny nálezy v pohybových segmentech (vodorovné zelené úsečky) a v pohybových řetězcích (svislé modré sloupce) dle metodiky CK. Největší počet nálezů je zobrazen sloupcem červené barvy, místa s největším počtem reflexních vazeb jsou označena barevnými značkami. Označením takovéhoto místa grafu umožňuje systém CK zobrazit reflexní vztahy těchto míst k ostatním částem těla, vnitřním orgánům a endokrinním žlázám. Číselné hodnoty ve spodní střední části grafu ukazují na „přetížení“ jednotlivých úseků páteře, vypovídají o kvalitě tkání pohybového systému a o jeho řízení. Graf dává určitý obraz o komplexní funkci pohybového systému jako celku, o místech největších poruch funkcí tzv. rizikových místech a jejich vzájemných vztazích. Při opakovaném vyšetření umožňuje software zobrazit výsledky minulých diagnostik vybraného klienta a porovnávat vzájemné rozdíly (zlepšení, zhoršení) jednotlivých zobrazených parametrů. Při větším počtu diagnostických záznamů umožňuje „přehrát“ jejich proměny v čase a odhalit tak místa, která se v záznamech trvale opakují a tudíž představují riziko do budoucna. Takový nález je dobrým vodítkem především pro lékaře při plánování dlouhodobého léčebného a preventivního plánu klienta.

Expertní a informační systém CK prezentuje v další části diagnostiky skupinu obrázků, kde znázorňuje „nejohroženější“ místa v oblasti páteře, kloubů, kostí, vnitřních orgánů a endokrinních žláz. Ikona na obrázku znázorňuje reflexně spřažené místo (orgán), číslo na spodní straně ikony ukazuje počet reflexních vazeb, které expertní systém nalezl ve vazbě mezi funkcí tohoto místa (orgánu) a dysfunkcemi pohybového systému. Další číslo v závorce udává procentuelní poměr počtu vazeb k nejvyššímu počtu nalezených vazeb. Ikony jsou seřazeny podle počtu nalezených vazeb. Rozhodující je dynamika změn těchto nálezů po opakovaných diagnostikách s následným ošetřením.

Návrhová část

Na základě dysfunkcí pohybového systému zjištěných v testovací části navrhne systém CK vhodný individuální postup terapie aktuálního stavu. Podobně jako má každý zámek svůj klíč, tak i každý stav dysfunkcí pohybového systému má svůj „klíč“, kterým se zjištěné dysfunkce mohou efektivně ovlivnit. Terapeut má možnost na základě výsledků testovací části a jeho úrovni povolených způsobů terapie vybrat způsob terapie (FT techniky, různé masáže, různé druhy cvičení…). Může též využít externí databáze, kam odešle archiv klienta a obdrží doporučení vhodného způsobu terapie. Návrh terapie může ponechat na systému CK, úroveň náročnosti sestavy ošetřovacích úkonů navrženou systémem CK může terapeut dle svých zkušeností a úvah kdykoliv změnit, může měnit i čas trvání celého ošetření. Systém CK má pouze informační a poradní funkci. Jedině terapeut, který je v přímém kontaktu s klientem, může rozhodnout o způsobu a náročnosti ošetření. Systém automaticky přepočítává navrženou sestavu ošetření podle parametrů změněných terapeutem. I v průběhu provádění ošetření může terapeut kterýkoliv z navržených úkonů ošetření nechat přepočítat na méně náročné parametry nebo úkon zcela vynechat pro kontraindikaci.

Optimalizační část (terapie)

V terapeutické části zobrazuje systém CK terapeutovi postupně jednotlivé úkony s uvedením techniky ošetření, místa, času, intenzity a rytmu působení.


     Ukázka úkonu masážní sestavy      Ukázka obrazovky z cvičební sestavy

 

Základní terapie vyžaduje obvykle 3 až 5 návštěv odborného centra CK v krátké době po sobě pro posouzení dynamiky reflexních vazeb a rozhodnutí o dlouhodobém léčebném a preventivním plánu.

Systém léčebného cvičení je možné provádět v centrech CK pod odborným dohledem nebo po proškolení či zácviku v odborném centru samostatně doma. Pro pokračování terapie doma je určen systém CBG CyberBodyGuard, který umožňuje snadno kontrolovat a příznivě ovlivňovat zdravotní kondici i mimo návštěvy odborných center CK.

Použití CK

Systém CK je možno provozovat ve zdravotnictví (především v ordinacích ortopedie, podiatrie, neurologie, rehabilitace, myoskeletální medicíny…) i v nemedicínské sféře primární prevence (v masérských centrech, fitcentrech, centrech zdraví…) nebo jako součást uceleného systému péče na specializovaných pracovištích v lázních, odborných léčebných ústavech a jinde.

Pro samostatné používání poučenými klienty je určen systém CBG CyberBodyGuard.

Indikace

CK umožňuje komplexní vysoce individualizovaný přístup ke klientovi. Primárně je CK určena pro prevenci a léčbu funkčních poruch pohybového systému. Dále je možno systém CK použít u sekundárních reflexních funkčních poruch (pooperační a poúrazové stavy…) a pro udržení stavu funkcí u chronických chorob. Systém CK lze úspěšně indikovat pro onemocnění psychosomatická.

Kontraindikace

Před zahájením léčby CK je nutné lékaře nebo terapeuta informovat o důležitých okolnostech zdravotního stavu (úrazy, operace, probíhající léčba, užívané léky). Klient podepisuje informovaný souhlas a vyplňuje dotazník. Diagnostickou část lze provést u osoby, která je schopna samostatně alespoň 15 minut stát a komunikovat s terapeutem. Pro terapeutickou část platí obecné kontraindikace oboru RFM. Jedině terapeut může rozhodnout, zda lze úkon navržený systémem CK provést.

Výhody

Hlavní výhody systému CK jsou:
Metoda lege artis – CK využívá vyšetřovacích a léčebných způsobů běžně používaných v ordinacích a unikátním postupem je kombinuje,
individualizace – CK je zaměřena na pacienta, nikoliv na nemoc,
adekvátnost – každé ošetření vychází ze znalosti aktuálního stavu pacienta,
komplexnost – podrobná počítačová analýza s využitím poznatků z různých medicínských oborů podává celostní obraz pacienta,
efektivnost – korekcí kritických míst, jež jsou příčinou potíží, je dosaženo rychlého a dlouhodobého efektu bez nepříznivé zátěže pacienta,
jednoduchost – provedení diagnostiky a celkového vyhodnocení je jednoduché a trvá 15 – 20 minut,
standardnost – CK zaručuje stejnou kvalitu diagnostiky a ošetření na různých pracovištích,
systémovost – CK tvoří ucelený systém péče od preventivní diagnostiky a korekce prováděné pacienty až po odbornou práci specializovaných lékařů,
kontinuální péče – propojenost domácí a odborné úrovně diagnostiky umožňuje lékaři získat dlouhodobý přehled o změnách v těle klienta bez nutnosti návštěvy ordinace,
masovost – svojí jednoduchostí a komplexností je CK vhodná pro masovou prevenci,
investiční nenáročnost – zavedení CK nevyžaduje nákup speciálních zařízení ani velké investice.

Nevýhody

CK není hrazena zdravotními pojišťovnami.

Ochrana důvěrných informací

V celém systému CK je ochrana důvěrných dat pečlivě zabezpečena ve všech úrovních. Do počítače jsou vkládány údaje pod osobním kódem, který zná pouze pacient a ošetřující lékař nebo terapeut. Všechny údaje v počítači jsou uloženy v zašifrované podobě a jsou zabezpečeny několika způsoby před neoprávněným použitím.

Doporučení

Doporučujeme využít možností, které poskytuje propojení odborných úrovní expertního a informačního systému CK s částí CBG CyberBodyGuard pro samostatnou „domácí“ kontrolu. Můžete mít trvalou kontrolu své kondice s odborným dohledem „na dálku“.

Rehabilitace, cvičení IGACK | Masážní strojky | Čističe vzduchu
Filtry na pitnou vodu | Ceník | Kosmetika | Vložky do bot
Kontakt | Pozvánky

JONA s.r.o., K Blahobytu 1596, 530 02 Pardubice
adresa pro fakturaci: Benešovo nám. 2519, 530 02 Pardubice
telefon: 466 530 296, mobil: 721 800 500, 724 965 479

Provozovna v Praze:
Centrum zdraví JONA s.r.o., Na Bučance 7, 140 00 Praha 4
telefon: 601 248 037

e-mail: jona@jona.cz, centrum.zdravi@jona.cz, www: https://www.jona.cz

Napsali o nás

Rehabilitace, cvičení
Rehabilitace, cvičení
Rehabilitace, cvičení
Rehabilitace, cvičení
Rehabilitace, cvičení
PŘÍKLADY
OBRAZOVEK
PROGRAMU

Copyright by JONA s.r.o. © 2004-2019. Všechna práva vyhrazena.